Disclaimer

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan.

Homestate Vastgoedbeheer staat niet in voor juiste of volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

E-mail berichten worden door Homestate Vastgoedbeheer niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen. Iedere aansprakelijkheid van Homestate Vastgoedbeheer en allen die daar werkzaam zijn is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.